Arbetsmiljö

Ingen ska vare sig dö eller bli sjuk av jobbet

Vi socialdemokrater vill införa strängare arbetsmiljöregler och ta hårdare tag mot arbetsplatsrelaterad cancer. Varje år dör tusentals européer på jobbet. Det är oacceptabelt. I många branscher, inte minst de kvinnodominerade, drabbas många av förslitnings- och belastningsskador, stress och andra psykosociala påfrestningar. Vi har även byggbranschen som är extra utsatt för hälsorisker vid ombyggnad, reparation och rivningsarbete. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste ha särskild prioritet och här kan EU göra mer.

Socialdemokraterna vill:

  • Stärka skyddet mot farliga ämnen på arbetsplatsen, inte minst asbest. Grundregeln ska vara att man inte får hantera asbest utan rätt skyddsutrustning eller utbildning. Vi vill se offentliga asbestregister och införa sanktioner mot företag som bryter mot gällande regler.
  • Att EU-kommissionen presenterar en lagstiftning för att motverka psykosociala risker, inklusive arbetsrelaterad stress.
  • Att EU-kommissionen presenterar en lagstiftning för att motverka belastningsskador.

Ingen ska behöva riskera liv och hälsa på jobbet

I vårt starka samhälle ska arbetslivet vara hållbart och utvecklande. Arbete ska vara en källa till trygghet, egen försörjning och frihet - inte något som gör oss sjuka. Därför arbetar vi socialdemokrater för en tryggare arbetsmarknad. Alla i EU ska ha ett tryggt jobb där man varken blir utnyttjad eller utsliten.

Det här har vi gjort:

  • Förhandlat fram en starkare lagstiftning mot arbetsrelaterad cancer. EU markerar nu tydligt att det är oacceptabelt att arbetsgivare riskerar människors liv och hälsa. Fler farliga ämnen inkluderas nu i lagstiftningen och tydligare riktlinjer kring hanteringen av dessa ämnen ska tas fram.
  • En europeisk nollvision mot dödsfall på arbetet. När EU-kommissionen presenterade sin nya arbetsmiljöstrategi fanns vårt krav om en nolltolerans med.
  • Inkluderat farliga mediciner och reproduktionsstörande ämnen i lagstiftningen om att skydda löntagare. Nu stärks skyddet mot missfall, fosterskador och fertilitetsproblem.
  • Förhandlat fram en starkare lagstiftning mot asbest. I den senaste revideringen för att stärka skyddet mot asbest har vi varit drivande i att bland annat sänka gränsvärdena för exponering mot asbest, införa bättre mätmetoder av asbestfibrer, införa starkare skyddsåtgärder, personlig skyddsutrustning och obligatorisk utbildning för arbetstagare som är eller kan vara utsatta för asbest.
  • Stärkt den sociala aspekten i lantbruket. Om lantbrukare bryter mot arbetsmiljöregler och utnyttjar sin anställda riskerar de att få betala tillbaka det EU-stöd de fått ta del av.
  • Fått stöd från Europaparlamentet för en ny lagstiftning om belastningsskador och en om den psykosociala arbetsmiljön. Psykisk ohälsa på arbetet och belastningsskador är ett utbrett problem, inte minst inom välfärdsyrkena.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?