Jämställdhet

Ett jämställt samhälle gynnar oss alla

Vi är ett feministiskt parti och ser det som en självklarhet att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma möjligheter och rättigheter i alla livets skeden, oavsett om det är i Sverige, EU eller resten av världen.

Socialdemokraterna vill:

 • Bekämpa mäns våld mot kvinnor genom gemensam europeisk lagstiftning.
 • Skriva in rätten till säker och trygg abort i EU-fördragen. Aborträtten måste försvaras oavsett var den än i världen kränks.
 • Stoppa handeln med flickors och kvinnors kroppar. Därför vill vi att fler EU-länder inför en sexköpslag liknande den Sverige har.
 • Införa en samtyckeslagstiftning som den svenska i alla medlemsländer. Allt som inte är ett ja ska alltid vara ett nej.
 • Se ett Metoo-direktiv som bekämpar sexuella trakasserier i arbetslivet.
 • Att fler kvinnor ska ha ett eget jobb. En egen inkomst är frihet, trygghet och en förutsättning för att lämna en våldsam relation. Vi behöver ge alla Europas kvinnor förutsättningar att delta på arbetsmarknaden.
 • Att de medlemsländer som inte ratificerat Istanbulkonventionen ska göra det. Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande verktyget för att stoppa mäns våld mot kvinnor.
 • Lägga till mäns våld mot kvinnor på listan över EU-brott.
 • Att jämställdhetsperspektivet ska vara centralt i den gröna omställningen. Kvinnor och män påverkas och bidrar på olika sätt i klimatomställningen. Det är först när jämställdhet och klimatomställningen går hand i hand som vi kan bygga ett starkare samhälle för alla.
 • Att EU ska bedriva en feministisk utrikespolitik.

Jämställdhet överallt - hela tiden

Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män är inskrivet i EU-fördragen. Samtidigt är EU fortfarande långt ifrån att vara jämställt och framstegen går alldeles för långsamt. De senaste åren har utvecklingen till och med avstannat och backat. En tredjedel av kvinnorna i EU har inte ett eget jobb att gå till, det könsbaserade våldet fortsätter på alarmerande nivåer och på många håll i Europa syns en mycket allvarlig tillbakagång på jämställdhetsområdet.

Vi betonar vikten av att all EU-politik måste ha ett jämställdhetsperspektiv och att män och pojkar aktivt deltar och arbetar med att samhället blir mer jämställt. Ett jämställt samhälle gynnar alla.

Det här har vi gjort

 • Efter hårt arbete lyckades vi få igenom vårt krav om en jämställd EU-kommission. Den nuvarande kommissionen, som leds av Ursula von der Leyen, har den högsta andelen kvinnliga kommissionärer någonsin.
 • Lett arbetet för en ny lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor.
 • Varit med och förhandlat en rapport mot prostitution i Europa som Europaparlamentet ställt sig bakom. Det var en viktig seger och första gången parlamentet tog ställning mot prostitution. Ett viktigt steg i kampen mot handeln med flickors och kvinnors kroppar i Europa.
 • Vi var starkt pådrivande för att EU skulle anta en ny jämställdhetsstrategi. År 2020 presenterades den nya strategin, där vi aktivt arbetade för att stärka den med konkreta åtgärder och ambitiösa mål.
 • Varit drivande i lagstiftning om lönetransparens. Det tvingar arbetsgivare att synliggöra lönestatistik för kvinnor och män och ställer krav på jämställda löner.
 • Varit drivande i uppföljningen av #metoo, en rapport som beslutades av Europaparlamentet sommaren år 2023. Den ställer krav på arbetsgivare att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier och rutiner för stöd till de kvinnor som utsätts.
 • Vi förhandlade en rapport om könsperspektivet i Covid-19-pandemin. I förhandlingarna fick vi igenom krav om att resurser skulle avsättas för att möta flickors och kvinnors särskilda behov efter pandemin. Särskilt inom områdena jobb, könsrelaterat våld och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • I början av Covid-19-krisen tog vi initiativ till en Kvinno-corona-fond som godkändes av Europaparlamentet.
 • Vi socialdemokrater har varit ledande i flera rapporter där vi fördömt attacker på aborträtten, exempelvis i Texas och Polen.

Jämställdhetsstrategi

Som vicepresident med ansvar för jämställdhet tog Heléne Fritzon initiativ till ett positionspapper för jämställdhet. Läs den här!

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?