Industri och forskning

En miljö- och klimatpolitik för vanligt folk

EU:s industripolitik syftar till att stärka konkurrenskraften i Europas tillverkningsindustri, vilket samtidigt främjar hela den europeiska ekonomin. EU:s industripolitik ska hjälpa industrin att bättre klara de globala utmaningarna och se till att den är rustad att ta tillvara de möjligheter som den nya tekniken och den inre marknaden erbjuder. Att se till att skapa förutsättningar för industrin att göra en rättvis och grön omställning som en del av den gröna given.

För en framgångsrik industripolitik krävs samverkan inom en rad olika politikområden. Därför är EU:s industripolitik väl integrerad i ett antal av EU:s andra politikområden, såsom exempelvis handel, inre marknaden och sysselsättning.

Socialdemokraterna vill

  • Värna EU som en stark forskningskontinent och säkra att världens största forskningsprogram, Horizon Europa, präglas av hållbarhet, jämställdhet, excellens och konkurrenskraft.
  • Påskynda industrins anpassning till strukturförändringar.
  • Främja en miljö som är gynnsam för initiativ och för utveckling av företag över hela unionen, särskilt små och medelstora företag.
  • Främja en miljö som är gynnsam för samarbete mellan företag.
  • Främja ett bättre utnyttjande av de industriella möjligheter som skapas genom politiken inom sektorerna för innovation, forskning och teknisk utveckling.

Industrin kräver en bra miljö för forskning och innovation

Utan tvekan är det så att industripolitiken hänger nära samman med forsknings- och innovationspolitiken. Forskning och innovation är centrala inslag i EU:s strategi för tillväxt och jobb.

Vi anser att det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling. Vi behöver såväl framstående grundforskning som framtidsinriktad tillämpad forskning som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.

För framgångsrik forskning krävs långsiktighet och samarbete. Då ges forskningen stabila förutsättningar att leverera goda resultat. Ett styr- och resurssystem som både värnar den fria forskningen och samtidigt ger incitament att öka samverkan mellan forskningen och övriga samhället är viktigt för att vi gemensamt ska möta framtidens utmaningar.

EU:s medel till forskning och innovation är viktig för forskare och innovativa företag i Europa. Genom stöd till banbrytande innovationer, kan samhällsutmaningar bemötas med nya lösningar som förändrar vår vardag i positiv riktning.

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?